Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Komunikat ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – 05.07.2022 r.

ENEA Operator Sp. z o.o. uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 6 kwietnia 2022 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 23/2022 – wersja 1.0. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że pismem z dnia 30 czerwca 2022 r. przekazała Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o zatwierdzenie Karty aktualizacji nr 23/2022 IRiESD.

 

Planowane do wprowadzenia zmiany obejmują w szczególności:

 

1) zmianę minimalnego okresu przewidzianego na konsultacje zmian IRiESD (z dotychczasowych 14 dni na jeden miesiąc);

 

2) aktualizację postanowień IRiESD w zakresie dotyczącym magazynów energii elektrycznej, w tym wprowadzenie zapisów o rejestrze magazynów energii elektrycznej oraz wymagań technicznych dla magazynów energii elektrycznej;

 

3) wprowadzenie zapisów dotyczących instalowania liczników zdalnego odczytu zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, m.in. w zakresie harmonogramu instalowania liczników zdalnego odczytu oraz zasad ich instalacji na wniosek odbiorcy;

 

4) aktualizację postanowień odnoszących się procesu przyłączeniowego, w szczególności w zakresie przyłączania mikroinstalacji;

 

5) aktualizację postanowień w zakresie ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej;

 

6)  usunięcie zapisów odnoszących się do współpracy pomiędzy ENEA Operator Sp. z o.o. a operatorami ogólnodostępnej stacji ładowania, w tym zawierania umowy o współpracy;

 

7) wprowadzenie nowego Załącznika nr 5 do IRiESD zawierającego zakres istotnych postanowień umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawieranych ze sprzedawcami, tj. Generalnych Umów Dystrybucji („GUD”) oraz Generalnych Umów Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej („GUD-k”);

 

8) usunięcie z IRiESD zapisów, w tym obecnych Załączników nr 5 i 6 do IRiESD, dotyczących Centralnego Systemu Wymiany Informacji, w związku z nałożonym w ustawie Prawo energetyczne na Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. obowiązkiem uruchomienia od 1 lipca 2024 r. Centralnego Systemu Wymiany Informacji o Rynku Energii (CSiRE);

 

Stosownie do powyższego oraz zgodnie z postanowieniami IRiESD, na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl został udostępniony projekt Karty aktualizacji nr 23/2022 IRiESD – wersja 1.1. wysłany do zatwierdzenia przez Prezesa URE wraz z raportem z procesu konsultacji przedmiotowej karty aktualizacji.

 

Karta aktualizacji nr 23/2022 IRiESD 

Raport z procesu konsultacji Karty aktualizacji nr 23/2022

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }