Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Nielegalny pobór energii elektrycznej

 

 • bez zawarcia umowy,
 • z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego,
 • poprzez ingerencję w układ pomiarowo-rozliczeniowy mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez ten układ (w tym oddziaływanie magnesem neodymowym).
 • uszkodzenie lub brak plomb legalizacyjnych na liczniku,
 • uszkodzenie lub brak plomb dostawcy na układzie pomiarowo-rozliczeniowym, zabezpieczeniu przedlicznikowym,
 • wykonanie „wcinki” w instalację przedlicznikową,
 • uszkodzenie lub manipulacja w liczniku np.: wgniecenie, zarysowania, otwory w obudowie licznika, rozbicie szybki, uszkodzenie uszczelki licznika, ingerencja czynnikami zewnętrznymi na mechanizm i ustrój pomiarowy licznika.
 • kontrolujący przeprowadzają kontrolę na podstawie imiennego upoważnienia i legitymacji.
 • kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy, obowiązujących u odbiorcy, w sposób nie zakłócający pracy.
 • kontrolę w lokalu mieszkalnym przeprowadza się w godzinach od 7:00 do 20:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

Przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej, jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

 • instalacja stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska,
 • nastąpiło nielegalne pobieranie energii elektrycznej.

 

Przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do bezzwłocznego wznowienia dostarczania energii elektrycznej wstrzymanego z w/w powodów, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie jej dostarczania.

Apelujemy do naszych Klientów o pomoc w likwidowaniu nielegalnego pobierania energii elektrycznej. Szkody ponoszone wskutek kradzieży energii elektrycznej dotyczą nas wszystkich, ponieważ wpływają na wysokość opłat ponoszonych przez nas przy korzystaniu z energii elektrycznej. Gwarantujemy anonimowość i podjęcie skutecznych działań, mających na celu likwidację zgłoszonego przypadku nielegalnego pobierania energii elektrycznej.

Informacje o nielegalnym pobieraniu energii elektrycznej można zgłaszać:

 

 

Kodeks karny kwalifikuje nielegalny pobieranie energii elektrycznej jako przestępstwo ścigane z urzędu. Zgodnie z art.278 KK kradzież energii elektrycznej podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

W wielu przypadkach kradzież energii elektrycznej wiąże się z uszkodzeniem instalacji w budynku. To może być częstą przyczyną pożarów, bądź porażenia prądem elektrycznym nie tylko osób nielegalnie pobierających energię elektryczną, lecz również osób mieszkających w sąsiedztwie.

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }