Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Podstawowe informacje

Obszar działania Enea Operator

 

Spółka Enea Operator jako dystrybutor energii działa na obszarze 58 174,13 km2, który obejmuje sześć województw:

 

 •     wielkopolskie
 •     zachodniopomorskie
 •     kujawsko - pomorskie
 •     lubuskie
 •     oraz niewielką część województwa dolnośląskiego
      oraz pomorskiego 

 

Obszar działania Enea Operator jest podzielony na pięć Oddziałów Dystrybucji:

 

 • Bydgoszcz
 • Gorzów Wielkopolski
 • Poznań
 • Szczecin
 • Zielona Góra
 • Poznań – 44 122 km
 • Bydgoszcz – 23 572 km
 • Szczecin – 17 858 km
 • Gorzów Wlkp. – 11 415 km
 • Zielona Góra – 12 290 km
 • Ogółem – 109 257 km
 • Poznań – 15 841 szt.
 • Bydgoszcz – 8 593 szt.
 • Szczecin – 5 984 szt.
 • Gorzów Wlkp. – 3 854szt.
 • Zielona Góra – 4 421szt.
 • Ogółem – 38 693 szt.
 • Poznań – 16 261 szt.
 • Bydgoszcz – 8 852 szt.
 • Szczecin – 6 256szt.
 • Gorzów Wlkp. – 4 038szt.
 • Zielona Góra – 4 490 szt.
 • Ogółem– 39 897 szt.
 • Poznań - 9 232 156 MWh
 • Bydgoszcz - 3 925 727 MWh
 • Szczecin - 2 852 599 MWh
 • Gorzów Wlkp. - 1 684 616 MWh
 • Zielona Góra - 2 641 052 MWh
 • Ogółem - 20 336 150 MWh

Program zgodności

Zgodnie z art. 9d ust. 4 Ustawy Prawo energetyczne, Enea Operator Sp. z o.o. opracował i stosuje Program Zgodności – Program Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego Enea Operator Sp. z o.o., którego celem jest zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu oraz potencjalnych użytkowników systemu dystrybucyjnego.

 

Program Zgodności został zatwierdzony przez Prezesa URE decyzją z 30.03.2011 r. znak: DPK-7124-9(5)2011/MiKo, a ostatnia zmiana nastąpiła decyzją z 01.06.2020 r. znak: DRR.WRD.748.4.2.2019.Apo. Zmieniony Program Zgodności obowiązuje od 3 grudnia 2020 r.

 

Program Zgodności - Program Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego Enea Operator Sp. z o.o.

Pliki do pobrania

Obowiązki i zadania Spółki

Głównym zadaniem ENEA Operator Sp. z o.o. jest zapewnienie naszym Klientom równoprawnego dostępu do sieci elektroenergetycznej oraz ciągłych dostaw energii elektrycznej o wysokich parametrach jakościowych.

 

W celu zapewnienia dogodnego dostępu do usług dystrybucyjnych i tworzenia nowych warunków rozwoju rynku, na Spółkę ENEA Operator nałożono szereg obowiązków. Ich wykonywanie gwarantuje, że we właściwy sposób realizować będziemy nasze podstawowe zadania.

 

Najważniejszym obowiązkiem naszej spółki jest zapewnienie odbiorcom ciągłego dostępu do wysokiej jakości energii elektrycznej. Oznacza to, że jesteśmy zobligowani do pełnego dysponowania siecią: jej eksploatacji, konserwacji, ciągłej rozbudowy oraz jak najszybszego usuwania wszelkich występujących awarii. Zarządzamy też przepływem energii w sieciach dystrybucyjnych. Działamy w oparciu o zasadę równoprawnego traktowania klientów. Dbamy o rozwój i systematyczne ulepszanie naszych linii i urządzeń dystrybucyjnych w celu poprawiania jakości naszych usług.

 

Kolejnym obowiązkiem naszej firmy jest zakup energii elektrycznej, do pokrycia strat, powstałych podczas jej dystrybuowania. Zakup ten musi odbywać się na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach. Zobowiązani jesteśmy do planowania rozwoju sieci i w przypadku prac wymagających czasowego odłączenia odbiorców, do ich wcześniejszego informowania.

 

Przy realizacji wszelkiego rodzaju przedsięwzięć naszym zadaniem jest uwzględnienie popytu na energię elektryczną oraz rozwoju mocy wytwórczej przyłączonych obiektów. Pozyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie sprzedawcy danych, dotyczących pomiarów zużycia energii przez odbiorców, jak i wprowadzenie procedur jego zmiany jest kolejnym obowiązkiem naszej spółki. Troszczymy się również o zapewnienie bezpieczeństwa zarówno użytkownikom, jak i osobom znajdującym się w bezpośredniej okolicy elementów naszej infrastruktury.

Przedmiot działalności Spółki Enea Operator

 • dystrybucję energii elektrycznej (35.13.Z),    
 • naprawę i konserwację urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),    
 • naprawę i konserwację urządzeń elektrycznych (33.14.Z),    
 • instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),    
 • realizację projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),    
 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),    
 • roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z),    
 • roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),    
 • przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),    
 • wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),    
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),    
 • działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),    
 • działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z),    
 • działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z),    
 • działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),    
 • działalność związaną z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),    
 • pozostałą działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),    
 • przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobną działalność (63.11.Z),    
 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),    
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),    
 • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
 • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),    
 • pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),    
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),    
 • pozostałą działalność wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowaną (82.99.Z),    
 • działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),    
 • naprawę i konserwację metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z),    
 • naprawę i konserwację maszyn (33.12.Z),    
 • magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),    
 • wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),    
 • wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),    
 • wynajem i dzierżawę pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),    
 • działalność maklerską związaną z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z).

Kodeks dobrych praktyk

Kodeks Dobrych Praktyk Operatorów Systemów Dystrybucyjnych jest  rekomendowany do stosowania przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE).

 

Enea Operator brała udział w opracowaniu tego dokumentu mając na uwadze najwyższe standardy obsługi naszych Klientów. Naszym celem jest efektywna dystrybucja wysokiej jakości energii oraz  umocnienie zaufania Klientów do świadczonych przez nas usług.


Kodeks Dobrych Praktyk pełni także rolę przewodnika, opisując procedurę przyłączania do sieci, świadczenia usług dystrybucyjnych oraz porusza kwestię przerw w dostawie energii elektrycznej.  Ponadto dokument ten definiuje rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego jako uczestnika rynku energii i popularyzuje wartości, które są  kluczowe dla branży energetycznej.

Pliki do pobrania

Kodeks Kontrahentów

Pliki do pobrania

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }