Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Przyłączenie do sieci firm powyżej 40kW

Podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej większej niż 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym niż 63 A lub podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz niższym niż 110 kV, np.: biurowce, markety, hotele, szkoły, stacje paliw, obiekty rekreacyjne, fabryki, szpitale, centra handlowe.

Nawiąż z nami współpracę w czterech prostych krokach:

Wniosek o określenie warunków przyłączenia

Procedura przyłączenia do sieci rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia.

 • drogą pocztową – na adres jednostki organizacyjnej ENEA Operator właściwej dla lokalizacji wnioskowanego obiektu
 • drogą elektroniczną:
  • jeśli dysponujesz podpisem kwalifikowanym - jako e-mail wraz z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar < 30 MB) zawierający wniosek podpisany z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego na adres: kontakt@operator.enea.pl
  • jeśli nie dysponujesz podpisem kwalifikowanym - jako e-mail wraz z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar < 30 MB) zawierający skan wniosku podpisanego w sposób tradycyjny na adres kontakt@operator.enea.pl.

 

Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

 

Wniosek w-wo do pobrania tutaj

 

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 8h Ustawy Prawo energetyczne, w przypadku chęci otrzymania potwierdzenia złożenie wniosku, należy w tym celu wystąpić do ENEA Operator.

Przed wypełnieniem wniosku należy przygotować następujące dane:

dane identyfikacyjne -  dla osób indywidualnych: imię i nazwisko, adres zamieszkania / zameldowania, nr telefonu, PESEL; dla podmiotów gospodarczych: pełna nazwa firmy, siedziba, adres firmy, nr telefonu, NIP,

 

informacje na temat przyłączanego obiektu (nazwa, rodzaj obiektu, adres obiektu),

 

wielkość mocy przyłączeniowej tj. największej mocy czynnej planowanej do pobierania z sieci w rozbiciu na ewentualne etapy budowy i rozbudowy obiektu (powinna być określana dla maksymalnie 3-letniego horyzontu czasowego),

 

wielkość przewidywanego rocznego zużycia energii elektrycznej,

 

przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej,

 

charakterystykę przyłączanych instalacji (rodzaj, ilość i moc największych urządzeń),

 

wymagania w zakresie drugiego przyłącza (rezerwowego),

 

wymagania dotyczące standardów w zakresie ciągłości zasilania, odchyleń i odkształceń napięcia i wskaźnika długookresowego migotania światła,

 

wartość mocy minimalnej, jeżeli wnioskowana moc przyłączeniowa przekracza wartość 300 kW.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów,

 

dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu pod pojęciem, którego należy rozumieć każde uprawnienie do władania obiektem np.: własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, najem, dzierżawa,

 

wypis z Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS (dla podmiotów gospodarczych) lub zaświedczenie z ewidencji działalności gospodarczej (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Warunki przyłączenia oraz zawarcie umowy o przyłączenie do sieci

Na złożony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami Enei Operator określa warunki przyłączenia oraz opracowuje projekt umowy o przyłączenie do sieci w terminach do:

 • 21 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do V lub VI grupy przyłączeniowej przyłączanego do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV*,
 • 30 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do IV grupy przyłączeniowej przyłączanego do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV*,
 • 60 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do III lub VI grupy przyłączeniowej przyłączanego do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV, niewyposażonego w źródło*.

 

Opracowane warunki przyłączenia do sieci wraz z projektem umowy o przyłączenie wysyłane są drogą elektroniczną na podany we wniosku adres e-mailowy lub drogą pocztową na adres korespondencyjny wskazany przez Wnioskodawcę.

 

Jeśli wyraziłeś zgodę na elektroniczną formę korespondencji, umowę o przyłączenie do sieci możesz zawrzeć wg jednego z dwóch następujących sposobów:

 • w formie pisemnej (papierowej) – gdy zdecydujesz o wydrukowaniu przesłanego w formie elektronicznej projektu umowy o przyłączenie w 2 egzemplarzach, podpisaniu ich i przesłanie obu egzemplarzy w formie pisemnej (papierowej) na adres jednostki organizacyjnej ENEA Operator,
 • w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego - gdy dysponujesz podpisem kwalifikowanym i zdecydujesz o podpisaniu umowy z wykorzystaniem tego podpisu; umowę o przyłączenie do sieci podpisaną podpisem kwalifikowanym (plik .pdf) należy przesłać na adres: kontakt@operator.enea.pl.

 

Zawarta umowa o przyłączenie do sieci będzie podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano – montażowych związanych z realizacją przyłączenia obiektu do sieci.

 

* przy czym do terminu na wydawanie warunków przyłączenia nie wlicza się termin na uzupełnienie braków / błędów do wniosku o określenie warunków przyłączenia, a zgodnie z art. 7 ust. 8g6 ustawy Prawo Energetycznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach OSD może przedłużyć termin wydawania warunków przyłączenia o maksymalnie połowę terminu, w jakim obowiązane jest wydać warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej za uprzednim zawiadomieniem podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia

Realizacja umowy o przyłączenie do sieci

Po zawarciu umowy o przyłączenie, Enea Operator przystępuje do realizacji umowy. Czas realizacji zależny jest od zakresu prac koniecznych do wykonania, wskazanych w umowie o przyłączenie. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia realizacji procesu przyłączenia jest uregulowanie części opłaty zgodnie z zwartą umową o przyłączenie. Opłata ustalona jest na podstawie stawek opłat za przyłączenie do sieci tj:

 • dla Klientów przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV [niskie napięcie] – zgodnie z obowiązującymi stawkami z Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Enei Operator Sp. z o.o. – stawki opłat za przyłączenie IV grupy przyłączeniowej poniżej.
 • dla Klientów przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV [średnie napięcie] – pobiera się opłatę ustaloną na podstawie jednej czwartej rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia.

 

Dokładne koszty wykonania przyłączenia określa umowa o przyłączenie do sieci.

Przyłączenie obiektu do sieci

Przyłączenie obiektu do sieci Enei Operator nastąpi po zrealizowaniu następujących obowiązków stron wynikających z umowy tj.:

 

 • realizacji prac budowlano-montażowych po stronie Enei Operator,
 • wykonaniu instalacji odbiorczej w przyłączanym obiekcie po stronie Odbiorcy,
 • uregulowaniu pozostałej części opłaty określonej w umowie o przyłączenie do sieci,
 • zgłoszeniu gotowości instalacji ps-wo-nn (przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV) lub zgłoszeniu gotowości sieci/instalacji ps-wo-SN (dotyczy przyłączenia do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV),
 • złożeniu wniosku o udostępnienie urządzeń p-uu (dotyczy przyłączenia do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz przypadku kiedy nie dokonano fizycznego podłączenia instalacji Klienta oraz kiedy układ pomiarowo-rozliczeniowy znajduje się poza miejscem dostarczania energii elektrycznej, tj. granicą stron-własności urządzeń).

 

Termin fizycznego uruchomienia przyłącza (podania napięcia) oraz zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego zostanie uzgodniony po zawarciu umowy o świadczenie usług systrybucji lub umowy kompleksowej.

 

Więcej informacji w zakładce zawieranie umowy.

 

Wnioski do pobrania TUTAJ

 

Stawki opłat za przyłączenie do sieci:

Przyłącze kablowe

55,46 [zł/kW] netto

68,22 [zł/kW] brutto

Przyłącze napowietrzne

15,78 [zł/kW] netto

19,41 [zł/kW] brutto

Stawki opłat za przyłączenie do sieci dla przyłącza kablowego uwzględniają koszty zakupu i montażu:

złącza kablowego wraz z jego obudową* i wyposażeniem,

 

układu pomiarowo - rozliczeniowego i zabezpieczenia przedlicznikowego, wraz z ich obudową i z wyposażeniem od ich montażu.

 

* pod pojęciem obudowy należy rozumieć szafkę złączowo - pomiarową zintegrowaną lub modułową wspólną dla złącza i układo pomiarowo - rozliczeniowego lub odpowiadające jej funkcjoalnie oddzialne szafki złączowe i pomiarowe lub szafki pomiarowe.

 

W przypadku gdy długość przyłącza przekracza 200 metrów, w sytuacji gdy budowane jest przyłącze, pobiera się dodatkową opłatę za każdy metr powyżej 200 metrów długości przyłącza w wysokości:

 •  40,44 zł/netto, tj. 49,74 zł/brutto dla przyłącza kablowego
 • 29,87 zł/netto, tj. 36,74 zł/brutto dla przyłącza napowietrznego.

 

Pełny tekst Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej ze stawkami opłat za przyłączenia znajduje się tutaj.

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }