Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Przyłączenie do sieci firm poniżej 40kW

Podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż
1 kV oraz mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym nie większym niż 63 A, np.: sklepy, drobny handel, punkty usługowe.

Nawiąż z nami współpracę w czterech prostych krokach:

Wniosek o określenie warunków przyłączenia

Warunkiem rozpoczęcia procedury przyłączenia jest złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci.

 • drogą pocztową – na adres jednostki organizacyjnej ENEA Operator właściwej dla lokalizacji wnioskowanego obiektu
 • drogą elektroniczną:
  • jeśli dysponujesz podpisem kwalifikowanym - jako e-mail wraz z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar < 30 MB) zawierający wniosek podpisany z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego na adres: kontakt@operator.enea.pl
  • jeśli nie dysponujesz podpisem kwalifikowanym - jako e-mail wraz z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar 30 MB) zawierający skan wniosku podpisanego w sposób tradycyjny na adres kontakt@operator.enea.pl.

 

Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

 

Wniosek w-do do pobrania tutaj

 

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 8h Ustawy Prawo energetyczne, w przypadku chęci otrzymania potwierdzenia złożenie wniosku, należy w tym celu wystąpić do ENEA Operator.

Przed wypełnieniem wniosku należy przygotować następujące dane:

dla osób indywidualnych: imię i nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania, nr telefonu, PESEL,

 

dla podmiotów gospodarczych: pełna nazwa firmy, siedziba, adres firmy, nr telefonu, NIP,

 

określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci: np. obiekt handlowy, zakład produkcyjny lub rzemieślniczy, itp.,

 

przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową, zob. dodatkowy informacje - określenie mocy przyłączeniowej,

 

przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej,

 

przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów,

 

dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu pod pojęciem, którego należy rozumieć każde uprawnienie do władania obiektem np.: własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, najem, dzierżawa,

 

wypis z Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS (dla podmiotów gospodarczych) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Warunki przyłączenia oraz zawarcie umowy o przyłączenie do sieci

Odpowiedzią Enei Operator na złożony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami jest określenie w terminie do 21 dni* od momentu złożenia wniosku, warunków przyłączenia oraz opracowanie projektu umowy o przyłączenie do sieci, które zostaną następnie przedstawione do akceptacji wnioskodawcy.

 

Opracowane warunki przyłączenia do sieci wraz z projektem umowy o przyłączenie wysyłane są drogą elektroniczną na podany we wniosku adres e-mailowy lub drogą pocztową na adres korespondencyjny wskazany przez Wnioskodawcę.

 

Jeśli wyraziłeś zgodę na elektroniczną formę korespondencji, umowę o przyłączenie do sieci możesz zawrzeć wg jednego z dwóch następujących sposobów:

 • w formie pisemnej (papierowej) – gdy zdecydujesz o wydrukowaniu przesłanego w formie elektronicznej projektu umowy o przyłączenie w 2 egzemplarzach, podpisaniu ich i przesłanie obu egzemplarzy w formie pisemnej (papierowej) na adres jednostki organizacyjnej ENEA Operator,
 • w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego - gdy dysponujesz podpisem kwalifikowanym i zdecydujesz o podpisaniu umowy z wykorzystaniem tego podpisu; umowę o przyłączenie do sieci podpisaną podpisem kwalifikowanym (plik .pdf)  należy przesłać na adres: kontakt@operator.enea.pl.

 

Zawarta umowa o przyłączenie do sieci będzie podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych związanych z realizacją przyłączenia obiektu do sieci.

 

* przy czym do terminu na wydawanie warunków przyłączenia nie wlicza się termin na uzupełnienie braków / błędów do wniosku o określenie warunków przyłączenia, a zgodnie z art. 7 ust. 8g6 ustawy Prawo Energetycznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach OSD może przedłużyć termin wydawania warunków przyłączenia o maksymalnie połowę terminu, w jakim obowiązane jest wydać warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej za uprzednim zawiadomieniem podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia

Realizacja umowy o przyłączenie do sieci

Po zawarciu umowy o przyłączenie, Enea Operator przystępuje do realizacji umowy. Czas realizacji zależny jest od zakresu prac koniecznych do wykonania, wskazanych w umowie o przyłączenie.

 

Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia realizacji procesu przyłączania jest uregulowanie części opłaty zgodnie z zawartą umową o przyłączenie. Opłata ustalona jest na podstawie stawek opłat za przyłączenie do sieci dla klientów z V grupy przylączeniowej (między innymi dla gospodarstw domowych) zgodnie z obowiązującymi stawkami z Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Enea Operator -zobacz stawki opłat za przyłączenie.

 

Dokładne koszty wykonania przyłączenia określa umowa o przyłączenie do sieci.

Przyłączenie obiektu do sieci

Przyłączenie obiektu do sieci Enei Operator nastąpi po zrealizowaniu następujących obowiązków stron wynikających z umowy tj.:

 

 • realizacji prac budowlano-montażowych po stronie Enei Operator,
 • wykonaniu instalacji odbiorczej w przyłączanym obiekcie po stronie Odbiorcy,
 • uregulowaniu pozostałej części opłaty określonej w umowie o przyłączenie do sieci,
 • zgłoszeniu gotowości instalacji ps-do,
 • złożeniu wniosku o udostępnienie urządzeń p-uu (dotyczy przyłączenia do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz jest wymagany w przypadku kiedy nie dokonano fizycznego podłączenia instalacji Klienta oraz kiedy układ pomiarowo-rozliczeniowy znajduje się poza miejscem dostarczania energii elektrycznej, tj. granicą stron-własności urządzeń).

 

Termin fizycznego uruchomienia przyłącza (podania napięcia) oraz zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego zostanie uzgodniony po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.

 

Więcej informacji w zakładce zawieranie umowy.

 

Wnioski do pobrania TUTAJ

Stawki opłat za przyłączenie do sieci:

Przyłącze kablowe

55,46 [zł/kW] netto

68,22 [zł/kW] brutto

Przyłącze napowietrzne

15,78 [zł/kW] netto

19,41 [zł/kW] brutto

Stawki opłat za przyłączenie do sieci dla przyłącza kablowego uwzględniają koszty zakupu i montażu:

złącza kablowego wraz z jego obudową* i wyposażeniem,

 

układu pomiarowo - rozliczeniowego i zabezpieczenia przedlicznikowego, wraz z ich obudową i z wyposażeniem od ich montażu.

 

* pod pojęciem obudowy należy rozumieć szafkę złączowo - pomiarową zintegrowaną  lub modułową wspólną dla złącza i układu pomiarowo - rozliczeniowego lub odpowiadające jej funkcjonalnie oddzielne szafki złączowe i pomiarowe lub szafki pomiarowe.

 

W przypadku gdy długość przyłącza przekracza 200 metrów, w sytuacji gdy budowane jest przyłącze, pobiera się dodatkową opłatę za każdy metr powyżej 200 metrów długości przyłącza w wysokości: 

 

 • 40,44 zł/netto, tj. 49,74 zł/brutto  dla przyłącza kablowego
 • 29,87 zł/netto, tj. 36,74 zł/brutto dla przyłącza napowietrznego.

 

Pełny tekst Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej ze stawkami opłat za przyłączenia znajduje się tutaj.

Określenie mocy przyłączeniowej

Aby określić moc przyłączeniową szacujemy jakie urządzenia mogą być włączone jednocześnie (określamy ich moc).

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }