Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Prace pod napięciem

Wymogi wykonywania prac w technologii prac pod napięciem (PPN) od 01.06.2014 zleconych przez Eneę Operator Sp. z o.o. dla firm zewnętrznych

 

Od dnia 01.06.2014 r. został wprowadzony bezwzględny wymóg wykonywania niektórych prac w sieci elektroenergetycznej, będącej własnością Enea Operator Sp. z o.o., przez podmioty zewnętrzne, w oparciu o technologie PPN. Wymóg ten będzie dotyczył wszystkich prac, na które Enea Operator Sp. z o.o. posiada opracowane technologie ich wykonywania w PPN. Dotyczą one zleceń na wykonanie zabiegów eksploatacyjnych, remontów, rozbudowy, przebudowy, modernizacji i inwestycji przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia.

W toku wykonywania tych prac wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:

1.1 Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w Enea Operator Sp. z o.o.

 

1.2. Procedura dotycząca zasad prowadzenia Ruchu Urządzeń Elektroenergetycznych w Enea Operator Sp. z o.o.

 

1.3.Procedura Prac Pod Napięciem przy urządzeniach elektroenergetycznych w Enea Operator Sp. z o.o.

 

1.4. Procedura określającą ramowe zasady stosowania zamknięć i gospodarki kluczami do obiektów, pomieszczeń ruchu elektrycznego i urządzeń

elektroenergetycznych w Enea Operator Sp. z o.o.

 

1.5. Procedura prowadzenia ewidencji wykonanych prac w technologii prac PPN oraz obliczania dostarczonej energii elektrycznej do odbiorców w trakcie wykonywania prac pod napięciem w Enea Operator Sp. z o.o.

2.1. Pisemnego zgłaszania zamiaru przystąpienia do pracy do Rejonowej Dyspozycji Ruchu (RDR) lub Posterunku Energetycznego (PE), zgodnie z wzorem określonym w dokumencie wymienionym w ust. 1.1. z zaznaczeniem, że prace te będą wykonywane w oparciu o technologie PPN.

 

2.2. Wykonywania prac tylko i wyłącznie na polecenie pisemne.

 

2.3. Ustalenie z koordynującym w Enea Operator stosownych środków łączności, np. telefonu komórkowego.

 

2.4. Uzyskania zgody przez kierującego zespołem na rozpoczęcie prac, od koordynującego w Enea Operator.

 

2.5. Wykonywanie pracy w sposób bezpieczny w oparciu o stosowane w Enea Operator właściwe technologie PPN zawarte w Instrukcji, o której mowa w punkcie  1.3;

 

2.6. Wystąpienia do Enea Operator Sp. z o.o. z pisemnym zawiadomieniem w razie konieczności zastosowania technologii innej niż przyjęte w Enea Operator. Technologie PPN inne niż stosowane w Enea Operator Sp. z o.o.  mogą być zastosowane wyłącznie po uprzednim zawarciu przez strony porozumienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

2.7. Zgłoszenia zakończenia pracy przez kierującego zespołem do koordynującego w Enea Operator.

 

2.8. Wyposażenia osób wykonujących prace w sprawne narzędzia, sprzęt, urządzenia, środki ochronne i wyposażenie ochrony osobistej do pracy pod napięciem.

 

2.9. Zapewnienia wykonywania prac w technologii prac pod napięciem przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych Enea Operator wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, uprawnieniach i stanie zdrowia oraz ponoszenia wyłącznej i pełnej odpowiedzialności za zaistniałe wypadki przy pracy.

 

2.10. Posługiwania się przy wykonywaniu prac w technologii pod napięciem wyłącznie osobami przeszkolonymi w zakresie organizowania i wykonywania prac w technologii prac pod napięciem zgodnie z zasadami obowiązującymi w Enea Operator.

 

2.11. Przedstawienia, przed zawarciem umowy na wykonanie prac pod napięciem, listy osób, którymi wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu prac w technologii prac pod napięciem, z podaniem daty wydania upoważnienia do prac pod napięciem, zakresu posiadanych uprawnień do prac pod napięciem, numeru i daty ważności świadectwa kwalifikacyjnego E i/lub D, upoważnionych pisemnie przez Kierownika Zakładu Wykonawcy do wykonywania prac w oparciu o technologie prac pod napięciem przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. Lista ta będzie stanowiła załącznik do umowy na wykonanie prac. Wszelkie zmiany na tej liście będą wymagały pisemnego zatwierdzenia przez Enea Operator pod rygorem nieważności. Wykonawca nie będzie mógł dopuścić do wykonywania prac osób nie wskazanych na ww. liście.

 

2.12. Wykorzystywania, zgodnie z przyjętymi zasadami przydzielania, kluczy systemowych jedynie w celu realizacji umowy o wykonanie prac pod napięciem oraz nieudostępnianiu ich osobom trzecim, a także do niepodejmowania prób ich kopiowania.

 

2.13. Prowadzenia ewidencji wykonanych prac w technologii prac pod napięciem, zgodnie z Procedurą prowadzenia ewidencji wykonanych prac w technologii PPN oraz obliczania dostarczonej energii elektrycznej do odbiorców w trakcie wykonywania prac pod napięciem w Enea Operator Sp. z o.o. 

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Państwa firm przeszkoleni według innych regulacji PPN niż obowiązującej w Enea Operator, Procedury Prac Pod Napięciem przy urządzeniach elektroenergetycznych (Procedura PPN) będą mogli wykonywać prace, po wcześniejszym zweryfikowaniu ich uprawnień.  W tym celu zostały w Enea Operator opracowane odpowiednie zasady weryfikacji.

 

Osoby, których świadectwa ukończenia kursów zostaną zweryfikowane oraz osoby, które ukończyły kursy i zostały przeszkolone zgodnie z obowiązującą  w Enea Operator „Procedurą PPN”, otrzymają imienne Certyfikaty PPN, które uprawniają prowadzącego eksploatację sieci do nadania upoważnienia do wykonywania prac pod napięciem przy urządzeniach naszej Spółki.

 

Przypominamy, że w przypadku zainteresowania z Państwa strony i chęci nawiązania współpracy w zakresie wykonywania prac w oparciu o technologie prac pod napięciem, prosimy o zgłoszenie do odpowiedniego Oddziału Dystrybucji, celem udostępnienia Państwu treści obowiązujących w Enea Operator Sp. z o. o. w przedmiotowym zakresie dokumentów wymienionych w punkcie 1.1 do 1.5.

Pliki do pobrania

Koordynatorzy ds. prac pod napięciem w Enea Operator Sp. z o.o.:

OD Bydgoszcz
 

Piotr Korzenecki      
Tel. +48 52 313 12 94
e-mail:  
piotr.korzenecki@operator.enea.pl

OD Zielona Góra
 

Krzysztof Jenek      
Tel. +48 61 884 39 49
e-mail: krzysztof.jenek@operator.enea.pl

OD Gorzów Wielkopolski
 

Sławomir Jacko      
Tel.:+48 95 332 51 86
e-mail: slawomir.jacko@operator.enea.pl

OD Poznań
 

Tomasz Stasiak    
Tel. +48 65 315 20 50
e-mail: tomasz.stasiak@operator.enea.pl

OD Szczecin
 

Arkadiusz Białobrodzki   
Tel. :+48 91 332 14 41
e-mail: arkadiusz.bialobrodzki@operator.enea.pl

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }