Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Przyłączenie mikroinstalacji w trybie zgłoszenia

Nawiąż z nami współpracę w 5 prostych krokach:

Jeśli planujesz zainstalować mikroinstalacje, pamiętaj, że musisz przyłączyć ją do sieci. Z procedury w trybie zgłoszenia możesz skorzystać, jeśli jesteś odbiorcą energii elektrycznej, a moc  mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa twojego obiektu. 

Wniosek Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji

 • Wybrałeś już rodzaj i technologię mikroinstalacji?
 • Dokonałeś wyboru uprawnionego instalatora, który wykonał poprawną dokumentację?
 • Jesteś już odbiorcą energii elektrycznej?
 • Twoja moc przyłączeniowa jest wystarczająca?

        
Sprawdź, czy dysponujesz wszystkimi dokumentami niezbędnymi do zgłoszenia mikroinstalacji, aby przyłączyć ją do sieci Enei Operator. Aby to zrobić, skorzystaj z informacji umieszczonych na naszej stronie internetowej:
www.operator.enea.pl

 

Warunkiem rozpoczęcia procedury przyłączenia mikroinstalacji jest złożenie wniosku Zgłoszenie/Dokument instalacji przyłączenia mikroinstalacji.

 

 • drogą pocztową – wysyłając komplet dokumentów na adres korespondencyjny: Enea Operator Sp. z o.o., Biuro Obsługi Wytwórców, ul. Polna 60, 60-803 Poznań

 

 • drogą elektroniczną:
  • jeśli dysponujesz podpisem kwalifikowanym - jako e-mail wraz z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar < 30 MB) zawierający zgłoszenie podpisane z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego na adres: kontakt@operator.enea.pl
  • jeśli nie dysponujesz podpisem kwalifikowanym - jako e-mail wraz z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar < 30 MB) zawierający skan zgłoszenia podpisanego w sposób tradycyjny na adres kontakt@operator.enea.pl.
    

Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

 

Pamiętaj, aby nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia mikroinstalacji poinformować Eneę Operator o: terminie przyłączenia, lokalizacji przyłączenia, rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji, mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji. 

 

Wniosek o określenie warunków dla mikroinstalacji wz-mi do pobrania tutaj.

Wypełniając wniosek Zgłoszenie/Dokument instalacji przyłączenia mikroinstalacji zwróć uwagę na wymagane załączniki, które musisz przygotować:

 • schemat instalacji elektrycznej przedstawiający sposób przyłączenia mikroinstalacji;

 • parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikacja techniczna / karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych;

 • systemu, lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym;

 • upoważnienie/pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych przez zgłaszającego do występowania w jego imieniu;

 • umowa na zakup energii elektrycznej sprzedawcy (w przypadku gdy zgłaszający zamierza sprzedawać energię elektryczną sprzedawcy wybranemu lub sprzedawcy zobowiązanemu);

 • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 8d6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetyczne -Załącznik A do Zgłoszenia- do pobrania tutaj;

 • oświadczenie instalatora potwierdzające jego kwalifikacje, zgodność wykonanego przyłącza z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej - Załącznik Zgłoszenia- do pobrania tutaj;

 • dodatkowe załączniki zgłaszającego, w szczególności dotyczące okoliczności mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania mikroinstalacji lub sieci;

 • certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC RfG wydany przez upoważniony podmiot certyfikujący albo deklaracja zgodności w zakresie, jaki określono w warunkach i procedurach wykorzystania certyfikatów upublicznionych przez właściwego operatora

 

Z dniem 28 kwietnia 2021 r. weszły w życie postanowienia zaktualizowanego dokumentu Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych opracowanego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (kodeks NC RfG), który reguluje zasady wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania do sieci następujących OSD i OSP zrzeszonych w ramach PTPiREE: ENEA Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR S.A., innogy Stoen Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., TAURON Dystrybucja S.A. oraz PSE S.A.

 

Wcelu uniknięcia zakłóceń w procesie przyłączania instalacji wytwórczych, przedłużony został okres przejściowy na warunkach określonych poniżej:

Etap I – możliwość stosowania deklaracji zgodności na dotychczasowych zasadach do dnia 31 lipca 2021 r.

Etap II – w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. dopuszcza się stosowania:

 

              •  certyfikatów na zgodność z wymogami kodeksu NC RfG

             lub

              •  certyfikatów na zgodność z normą PN –EN 50549-1 i/lub PN –EN 50549-2

 

wyłącznie wraz z dokumentem potwierdzającym, zgodnie z zawartą umową z jednostką certyfikującą, przystąpienie do procesu uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu NC RfG oraz Wymogami ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych.

 

Etap III – od 1 maja 2022 r. wymóg obligatoryjnego stosowania certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu NC RfG oraz Wymogów ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych.

 

Wszelkie dokumenty regulujące powyższe zagadnienia zostały opublikowane i są dostępne na stronie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) https://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci.

Potwierdzenie zgłoszenia i przyłączenie

W terminie 30 dni od otrzymania kompletnego Zgłoszenia Enea Operator potwierdzi przyjęcie Zgłoszenia i dokona przyłączenia mikroinstalacji (zainstaluje układ zabezpieczający i urządzenie pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej wprowadzonej do sieci).

 

Za przyłączenie mikroinstalacji do sieci Enea Operator nie pobiera opłat.  

Zawarcie umowy

Jeśli nie jesteś prosumentem* w rozumieniu Ustawy o OZE to konieczne jest zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii wytworzonej w mikroinstalacji lub porozumienia dla mikroinstalacji w przypadku oświadczenia o braku wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. 

 

Propozycję umowy/porozumienia otrzymasz od Enei Operator wraz z potwierdzeniem złożenia Zgłoszenia. 

 

* Prosumentem w rozumieniu Ustawy o OZE jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730).

Sprzedaż energii wytworzonej

Aby sprzedawać energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji: 

 

 • jeśli jesteś prosumentem poinformuj swojego sprzedawcą energii elektrycznej, z którym masz zawartą umowę kompleksową 
 • jeśli nie jesteś prosumentem zawrzyj umowę sprzedaży ze sprzedawcą, na zakup energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Następnie poinformuj o tym fakcie Eneę Operator. Lista sprzedawców dostępna jest w zakładce - zmiana sprzedawcy.

Obowiązek informowania operatora systemu dystrybucji

Produkując energię w mikroinstalacji pamiętaj, aby dopełnić obowiązków informacyjnych.

 

Zgodnie z Ustawą o odnawialnych źródłach energii na właścicielu mikroinstalacji spoczywają następujące obowiązki informowania operatora systemu dystrybucyjnego, czyli spółki Enea Operator:

 • o zmianie danych (rodzaju, mocy mikroinstalacji),
 • o zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy/trwałym wycofaniu z eksploatacji modułu wytwarzania energii.
.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }