Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Przyłączenie mikroinstalacji w trybie z określeniem warunków przyłączenia

Jeśli planujesz zainstalować mikroinstalację, pamiętaj, że musisz przyłączyć ją do sieci. Z procedury w trybie z określeniem warunków przyłączenia powinieneś skorzystać, jeśli planujesz przyłączenie mikroinstalacji o mocy większej od mocy przyłączeniowej Twojego obiektu. 

Nawiąż z nami współpracę w 6 prostych krokach:

Wniosek o określenie warunków przyłączenia

 • Wybrałeś już rodzaj i technologię mikroinstalacji?

 

Sprawdź, czy dysponujesz wszystkimi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji tak, abyś mógł przyłączyć ją do sieci Enei Operator. Aby to zrobić, skorzystaj z informacji umieszczonych na naszej stronie internetowej: www.operator.enea.pl

 

Warunkiem rozpoczęcia procedury przyłączenia mikroinstalacji jest złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji.

 

 • drogą pocztową – wysyłając komplet dokumentów pocztą na adres korespondencyjny:

Enea Operator Sp. z o.o.,

Biuro Obsługi Wytwórców,

ul. Polna 60,

60-803 Poznań

 

 • drogą elektroniczną:
  • jeśli dysponujesz podpisem kwalifikowanym - jako e-mail wraz z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar < 30 MB) zawierający wniosek podpisany z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego na adres: kontakt@operator.enea.pl
  • jeśli nie dysponujesz podpisem kwalifikowanym - jako e-mail wraz z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar < 30 MB) zawierający skan wniosku podpisanego w sposób tradycyjny na adreskontakt@operator.enea.pl.

 

Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. 

 

Wniosek o określenie warunków dla mikroinstalacji wz-mi do pobrania tutaj

 

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 8h Ustawy Prawo energetyczne, w przypadku chęci otrzymania potwierdzenia złożenie wniosku, należy w tym celu wystąpić do ENEA Operator.

Wypełniając wniosek Zgłoszenie/Dokument instalacji przyłączenia mikroinstalacji zwróć uwagę na wymagane załączniki, które musisz przygotować:

 • schemat instalacji elektrycznej przedstawiający sposób przyłączenia mikroinstalacji;
 • parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikacja techniczna / karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych;
 • certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC RfG wydany przez upoważniony podmiot certyfikujący albo deklaracja zgodności w zakresie, jaki określono w warunkach i procedurach wykorzystania certyfikatów upublicznionych przez właściwego operatora systemu lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym;
 • upoważnienie/pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych przez wnioskodawcę do występowania w jego imieniu;
 • umowa na zakup energii elektrycznej sprzedawcy (w przypadku gdy wnioskodawca zamierza sprzedawać energię elektryczną sprzedawcy wybranemu lub sprzedawcy zobowiązanemu);
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu;
 • oświadczenie instalatora potwierdzające jego kwalifikacje, zgodność wykonanego przyłącza z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej - Załącznik B do wniosku- do pobrania tutaj;
 • dodatkowe załączniki wnioskodawcy w szczególności dotyczące okoliczności mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania mikroinstalacji lub sieci.

Warunki przyłączenia i zawarcie umowy o przyłączenie do sieci

Na podstawie złożonego wniosku, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci, Enea Operator wyda warunki przyłączenia w terminie do 21 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia*.

 

Warunki przyłączenia przekazywane są wraz z projektem umowy o przyłączenie do sieci. Zawarcie umowy o przyłączenie jest podstawą do rozpoczęcia realizacji wymaganych prac budowlano – montażowych.

 

Zobowiązania wynikające z umowy o przyłączenie do sieci, określają obowiązek wykonania mikroinstalacji we własnym zakresie przez wnioskującego oraz zakres niezbędnej przebudowy sieci wraz z  budową/przebudową przyłącza przez Eneę Operator. Po stronie naszej spółki jest również obowiązek zainstalowania odpowiedniego układu zabezpieczającego i pomiarowo – rozliczeniowego czyli licznika.

 

* przy czym do terminu na wydawanie warunków przyłączenia nie wlicza się termin na uzupełnienie braków / błędów do wniosku o określenie warunków przyłączenia, a zgodnie z art. 7 ust. 8g6 ustawy Prawo Energetycznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach OSD może przedłużyć termin wydawania warunków przyłączenia o maksymalnie połowę terminu, w jakim obowiązane jest wydać warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej za uprzednim zawiadomieniem podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia

Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji

Zrealizowałeś już zobowiązania wynikające z umowy o przyłączenie? Jeśli tak, na podstawie informacji o możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii wytworzonej w mikroinstalacji podpisz umowę z Eneą Operator lub porozumienie dla mikroinstalacji w przypadku oświadczenia o braku wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. 

Sprzedaż energii wytworzonej

Aby sprzedawać energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji: 

 

 • jeśli jesteś prosumentem poinformuj swojego sprzedawcą energii elektrycznej, z którym masz zawartą umowę kompleksową 
 • jeśli nie jesteś prosumentem zawrzyj umowę sprzedaży ze sprzedawcą, na zakup energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Następnie poinformuj o tym fakcie Eneę Operator. Lista sprzedawców dostępna jest w zakładce - zmiana sprzedawcy.

Instalacja licznika

Po podpisaniu umowy  dystrybucyjnej z Eneą Operator oraz umowy sprzedaży ze sprzedawcą, Enea Operator umówi się z Tobą na termin zainstalowania układu zabezpieczającego i pomiarowo – rozliczeniowego czyli licznika.

 

Za przyłączenie mikroinstalacji do sieci nie pobieramy opłat!

Obowiązek informowania operatora systemu dystrybucji

Produkując energię w mikroinstalacji pamiętaj, aby dopełnić obowiązków informacyjnych.

 

Zgodnie z Ustawą o odnawialnych źródłach energii na właścicielu mikroinstalacji spoczywają następujące obowiązki informowania operatora systemu dystrybucyjnego, czyli spółki Enea Operator:

 

 • o zmianie danych (rodzaju, mocy mikroinstalacji),
 • o zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy/trwałym wycofaniu z eksploatacji modułu wytwarzania energii.
.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }