Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Kodeksy sieci - dokumenty związane

ENEA Operator Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż od 27 kwietnia 2019r. zaczynają obowiązywać zapisy Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG). Proces wdrażania kodeksu sieci NC RfG wymagał podjęcia na poziomie krajowym szeregu działań przez operatora systemu przesyłowego i operatorów systemów dystrybucyjnych. Wymagane kodeksem działania związane z określeniem progów mocy dla poszczególnych typów jednostek wytwórczych i opracowaniem szczegółowych wymagań ogólnego stosowania były konsultowane z interesariuszami, zostały przekazane i następnie zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w wymaganych kodeksem ramach czasowych – informacje dostępne na stronie Operatora Systemu Przesyłowego (https://www.pse.pl/rfg). Oprócz dokumentów zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki ENEA Operator Sp. z o.o. opracowała dokumenty i procedury wdrażające postanowienia kodeksu sieci NC RfG, które regulują zasady przyłączania jednostek wytwórczych do sieci, w tym: 

 1. Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A – do 50 kW mocy zainstalowanej (mikroinstalacje) przyłączanych na Zgłoszenie zgodnie z Art. 7 ust. 8d4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
 2. Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A (o mocy maksymalnej mniejszej niż 200 kW) przyłączanych w oparciu o realizację umowy o przyłączenie
 3. Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu B o mocy maksymalnej od 0,2 MW do 10,0 MW oraz typu C o mocy maksymalnej od 10,0 MW do 75,0 MW, przyłączanych do sieci na napięciu poniżej 110 kV
 4. Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu D
 5. Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela zakładu wytwarzania energii, w ramach procesu weryfikacji spełnienia wymagań
 6. Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych
 7. Procedura testowania modułów wytwarzania energii wraz z podziałem obowiązków między właścicielem zakładu wytwarzania energii, a operatorem systemu na potrzeby testów
 8. Procedura objęcia istniejącego modułu wytwarzania energii wymogami NC RfG w przypadku modernizacji lub wymiany

 

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A – do 50 kW mocy zainstalowanej (mikroinstalacje) przyłączanych na Zgłoszenie zgodnie z Art. 7 ust. 8d4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

 

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A (o mocy maksymalnej mniejszej niż 200 kW) przyłączanych w oparciu o realizację umowy o przyłączenie

 

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu B o mocy maksymalnej od 0,2 MW do 10,0 MW oraz typu C o mocy maksymalnej od 10,0 MW do 75,0 MW, przyłączanych do sieci na napięciu poniżej 110 kV

 

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu D

 

Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela zakładu wytwarzania energii, w ramach procesu weryfikacji spełnienia wymagań

 

Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych – dokument ten reguluje zasady wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci wszystkich OSD i OSP zrzeszonych w ramach PTPiREE. Więcej informacji dotyczących ww. dokumentu dostępnych jest na stronie: http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci.

 

Procedura testowania modułów wytwarzania energii wraz z podziałem obowiązków między właścicielem zakładu wytwarzania energii, a operatorem systemu na potrzeby testów

 

Procedura objęcia istniejącego modułu wytwarzania energii wymogami NC RfG w przypadku modernizacji lub wymiany

 

ENEA Operator Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż od 18 sierpnia 2019 r. zaczynają obowiązywać zapisy Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia odbioru ( dalej: NC DC). Zgodnie z NC DC niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do: nowych instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; nowych instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; nowych systemów dystrybucyjnych, w tym nowych zamkniętych systemów dystrybucyjnych; nowych jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i właściwych OSP. Proces wdrażania kodeksu sieci NC DC wymagał podjęcia na poziomie krajowym szeregu działań przez operatora systemu przesyłowego i operatorów systemów dystrybucyjnych. NC DC nałożyło na właściwych operatorów systemu oraz OSP obowiązek opublikowania szeregu procedur i dokumentów związanych z procesem przyłączania odbioru w związku z czym ENEA Operator Sp. z o.o. opracowała dokumenty i procedury wdrażające postanowienia kodeksu sieci NC DC, w tym: 

 1. Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP
 2. Procedura testowania instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego wraz z podziałem obowiązków między właścicielem instalacji odbiorczej a OSP na potrzeby testów oraz warunki i procedury dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu
 3. Procedura testowania instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego wraz z podziałem obowiązków między OSDp a OSP na potrzeby testów oraz warunki i procedury dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu
 4. Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany instalacji dystrybucyjnej
 5. Procedura objęcia istniejącej instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń
 6. Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż system przesyłowy wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń
 7. Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń w głębi istniejącej sieci NN, WN, SN i nn
 8. Procedura objęcia istniejącej instalacji automatyki SCO w sieci OSD przyłączonego do systemu przesyłowego wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń

 

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

 

Procedura testowania instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego wraz z podziałem obowiązków między OSDp a OSP na potrzeby testów oraz warunki i procedury dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu

 

Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany instalacji dystrybucyjnej

 

Procedura objęcia istniejącej instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń

 

Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż system przesyłowy wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń

 

Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń w głębi istniejącej sieci NN, WN, SN i nn

 

Procedura objęcia istniejącej instalacji automatyki SCO w sieci OSD przyłączonego do systemu przesyłowego wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń

 

 

Warunki i procedury dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu w procesie przyłączania systemów dystrybucyjnych do systemu innego niż przesyłowy

 

 

Załącznik_wzór deklaracji zgodności

 

Procedura rejestracji certyfikatów sprzętu dla systemów dystrybucyjnych przyłączonych/przyłączanych do systemu innego niż przesyłowy w ramach NC DC

 

Załącznik_Centralny rejestr certyfikatów sprzętu

 

ENEA Operator Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż od 8 września 2019 r. zaczynają obowiązywać zapisy Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (dalej: NC HVDC).

 

Zgodnie z NC HVDC niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do:

 1. systemów HVDC łączących obszary synchroniczne lub obszary regulacyjne, w tym systemów back-to-back;
 2. systemów HVDC łączących moduły parku energii z siecią przesyłową lub siecią dystrybucyjną;
 3. osadzonych systemów HVDC w ramach jednego obszaru regulacyjnego, które są przyłączone do sieci przesyłowej oraz;
 4. osadzonych systemów HVDC w ramach jednego obszaru regulacyjnego, które są przyłączone do sieci dystrybucyjnej, jeśli właściwy operator systemu przesyłowego (OSP) wykaże, że wywołują one skutki transgraniczne; przy dokonywaniu oceny właściwy operator systemu przesyłowego bierze pod uwagę długoterminowy rozwój sieci.

 

Proces wdrażania kodeksu sieci NC HVDC wymagał podjęcia na poziomie krajowym szeregu działań przez operatora systemu przesyłowego i operatorów systemów dystrybucyjnych.

 

NC HVDC nałożyło na właściwych operatorów systemu oraz OSP obowiązek opublikowania szeregu procedur i dokumentów związanych z procesem przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego, tj.:

 1. Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego oraz systemów HVDC;
 2. Procedura objęcia istniejącego modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany;
 3. Procedura testowania systemów HVDC wraz z podziałem obowiązków między właścicielem systemu HVDC a właściwym operatorem systemu na potrzeby testów oraz warunki i procedura dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu;
 4. Procedura testowania modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego wraz z podziałem obowiązków między właścicielem modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego a właściwym operatorem systemu na potrzeby testów oraz warunki i procedura dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu.

 

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego oraz systemów HVDC

 

Procedura objęcia istniejącego modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany

 

Procedura testowania systemów HVDC wraz z podziałem obowiązków między właścicielem systemu HVDC a właściwym operatorem systemu na potrzeby testów oraz warunki i procedura dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu

 

Procedura testowania modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego wraz z podziałem obowiązków między właścicielem modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego a właściwym operatorem systemu na potrzeby testów oraz warunki i procedura dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu

 

 

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }