Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Dane osobowe

A. Co to jest RODO. Definicje.

RODO – jest to powszechnie używany skrót rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy Państwa o sposobie i celu w jakim Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych

Dane osobowe – są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych – jest to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

B. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się kontaktować

Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z prawem, w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, jest ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań NIP: 782-23-77-160, REGON: 300455398, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod nr 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 683 073 700 PLN

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, na adres pocztowy: Marcin Paterski Inspektor Ochrony Danych ENEA Operator Spółka z  o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl

C. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe

Enea Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych osobowych:

 • w celu zawarcia i wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w tym w celu określenia warunków przyłączenia oraz zawarcia i realizacji umowy o przyłączenie nieruchomości i obiektów do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o.o.,  świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, świadczenia usług szkoleniowych oraz umów o roboty budowlane w zakresie budowy infrastruktury elektroenergetycznej.
   
 • w celu wypełnienia ciążących na przedsiębiorstwie energetycznym obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, wynikających z przepisów prawa energetycznego, przepisów o statystyce publicznej, przepisów prawa podatkowego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w celu zapewniania bezpieczeństwa energetycznego sieci i ciągłości dostaw energii elektrycznej,
   
 • na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), o ile  zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach  wyrażono. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody,
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Enea Operator Sp. z o.o.  lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) na potrzeby:
  • zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
  • prowadzenia analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, badanie satysfakcji klientów,
  • ustalenia, dochodzenia oraz obrony roszczeń,
  • wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług,
  • realizacji pełnomocnictw,
  • przetwarzania danych osób działających na rzecz Klientów oraz Kontrahentów,
  • sprawdzania i zapewnienia najwyższej jakości usług,
  • usuwania awarii,
  • dokonywania remontów i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych.

 

D. Komu możemy przekazywać dane osobowe

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:

 • upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, prokuratura, komornik, organy państwowe), w tym na podstawie przepisów prawa energetycznego,
 • podmioty świadczące na rzecz  Enea Operator Sp. z o.o.  usługi w zakresie obsługi i realizacji procesu przyłączenia, obsługi układów pomiarowo-rozliczeniowych (w tym odczytów), obsługi klienta (w tym telefonicznej lub elektronicznej),
 • podmioty świadczące na rzecz  Enea Operator Sp. z o.o.  usługi informatyczne, telekomunikacyjne, doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie, archiwizacyjne, podatkowe, księgowo-finansowe, doradcze, audytorskie, kontrolne, prawne, windykacyjne,
 • sprzedawcy energii elektrycznej,
 • biura informacji gospodarczej,
 • instytucje kredytowe i płatnicze,
 • nabywcy wierzytelności.​

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności.
 

E. Czy dane osobowe zostaną przesłane poza Unię Europejską
Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej

F. Jak długo przetwarzamy dane osobowe

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, to jest:

 • w celu zawarcia i wykonania umów o przyłączenie nieruchomości i obiektów do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o.o. - do czasu likwidacji przyłącza elektroenergetycznego, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń.
 • w celu zawarcia i wykonania umów świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej - do czasu zakończenia realizacji umów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń.
 • w celu zawarcia i wykonania umów świadczenia usług szkoleniowych - do czasu zakończenia realizacji umów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń. 
 • w celu zawarcia i wykonania umów o roboty budowlane w zakresie budowy infrastruktury elektroenergetycznej - do czasu zakończenia realizacji umów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń.
 • w celu wypełnienia ciążących na przedsiębiorstwie energetycznym obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) - do czasu wypełnienia tych obowiązków;
 • na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) - do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Enea Operator Sp. z o.o.  lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – z poszanowaniem Państwa praw i wolności, do czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

G. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych

Mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub do ich usunięcia,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo  prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
  • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku, gdy Enea Operator Sp. z o.o. przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
  • w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzamy Państwa dane osobowych niezgodnie z postanowieniami RODO

H. Z jakich źródeł pozyskujemy dane osobowe i w jakich kategoriach

Aby umożliwić nam wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o.o. oraz zawarcie i realizację umowy o przyłączenie do sieci i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, są Państwo zobowiązani do podania nam swoich danych osobowych.  Wobec powyższego przetwarzane przez nas dane osobowe pochodzą co do zasady bezpośrednio od Państwa. Kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa stanowią imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, NIP, REGON, dane kontaktowe, które pozyskaliśmy m.in.:

 • od sprzedawców energii elektrycznej, z którymi macie Państwo zawartą umowę,
 • od osoby reprezentującej Państwa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 • od podmiotów, którym udzieliliście Państwo zgody na ich przekazanie,
 • z Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego,
 • z biur informacji gospodarczej i innych podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach.

I. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, nie wiąże się jednak ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

 

 1. Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań NIP: 782-23-77-160, REGON: 300455398, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod nr 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 683 073 700 PLN.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować na adres pocztowy: Marcin Paterski Inspektor Ochrony Danych ENEA Operator Spółka z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl.

 1. Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:
 1. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
 2. w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przez zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione powyżej mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.
 4. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, usługi prawne, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
 2. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO,
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.
 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eop.iod@operator.enea.pl.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
 3. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

 1. Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań NIP: 782-23-77-160, REGON: 300455398, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod nr 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 683 073 700 PLN.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować na adres pocztowy: Marcin Paterski Inspektor Ochrony Danych ENEA Operator Spółka z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl.

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji oraz rozliczenia usługi  bądź umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).
   
 2. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.
   
 2. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eop.iod@operator.enea.pl.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy.
   
 3. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 1. Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań NIP: 782-23-77-160, REGON: 300455398, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod nr 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 683 073 700 PLN.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować na adres pocztowy: Marcin Paterski Inspektor Ochrony Danych ENEA Operator Spółka z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl.

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wymiany korespondencji dotyczącej relacji biznesowej, udzielenia odpowiedzi na pytania, zgłoszenia, w tym za pomocą poczty elektronicznej i/lub drogą telefoniczną (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO - na podstawie wyrażonej zgody i art. 6 ust. 1 lit. f RODO – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest obsługa zgłoszonej awarii, obsługi zgłoszonego wniosku, czy reklamacji).
 2. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.
 2. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eop.iod@operator.enea.pl.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku i/lub reklamacji, w tym do prowadzenia sprawnej komunikacji.
 3. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 1. Administratorem Państwa danych osobowych, w postaci wizerunku zarejestrowanego przez kamery wizyjne zainstalowane na terenie obiektów, których właścicielem jest ENEA Operator Sp. z o.o.  60-479 Poznań ul. Strzeszyńska 58.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych ENEA Operator Spółka z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl.

 1. Monitoring prowadzony jest w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora w celu zapewnienia ochrony osób i mienia znajdujących się na terenie obiektu oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora Danych  na szkodę (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:
 • upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • dedykowani pracownicy i Zarząd Spółki Enea Operator Sp. z o.o.,
 • pracownicy firm ochroniarskich, którzy w ramach umowy realizują ochronę fizyczną obiektu w celu zapewnienia ochrony osób i mienia.

 

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności.

Państwa dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez administratora przez okres nie dłuższy niż to niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu, do którego dane te są przetwarzane, tj. przez okres nieprzekraczający 3 (trzech) miesiące od dnia nagrania. Usuwanie obrazu następuje poprzez nadpisywanie obrazu na rejestratorach danych. Czas przetwarzania danych może ulec przedłużeniu w wypadku, kiedy nagrania obrazu stanowią dowód
w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator Danych powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Termin przetwarzania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 1. Ma Pani/Pan prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią (art. 21 ust. 1 RODO), o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Informujemy, że na podstawie zapisu monitoringu Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby spoza Enea Operator Sp. z o.o., co oznacza, iż na mocy art. 11 RODO zachodzi przetwarzanie nie wymagające identyfikacji, tym samym zastosowania nie mają przepisy art. 15, art. 16 art. 17 art. 18 art. 19 art. 20 RODO.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych.

 1. Administrator Danych  oznaczył pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny
  i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków.  Przebywanie na terenie i wokół terenu Enea Operator Sp. z o.o. jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie  danych osobowych (wizerunku). 
 2. Przekazane dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Państwa sytuacje prawna lub w inny sposób wpływać na Państwa prawa i obowiązki.
 1. Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań NIP: 782-23-77-160, REGON: 300455398, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod nr 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 696 937 500PLN.

 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych ENEA Operator Spółka z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl.

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. udziału w konferencji;
 2. zapewnienia bezpieczeństwa osób biorących udział w konferencjach organizowanych przez Administratora danych;
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami pomiędzy Panem/Panią a Administratorem danych.
 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1. wyrażonej zgody w celu udziału w konferencjach organizowanych przez Administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO);
  2. uzasadnionego interesu w przypadku: osób, których dane kontaktowe pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych, zapewnienia bezpieczeństwa oraz dochodzenia lub obrony roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, serwisowe. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z organizacją wydarzeń. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
 2. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 6. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 7. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,

 

 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eop.iod@operator.enea.pl.
 2. Dane osobowe pozyskane zostały ze źródeł powszechnie dostępnych (oficjalne strony www.), bądź uczestnicy konferencji podali je do Administratora danych.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie informacji na temat konferencji.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Marcina Paterskiego oraz Zastępcę Inspektora Ochrony Danych Macieja Sikorskiego, z którymi można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych ENEA Operator Spółka z  o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, lub poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl.

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }