Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Obsługa przyłączania mikroinstalacji w związku z nowymi zasadami rozliczania Prosumentów od 01.04.2022 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2376) oraz ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 467), wprowadzających zmiany w zasadach rozliczania prosumentów energii odnawialnej, Enea Operator Sp. z o.o.(OSD) przedstawia informacje w zakresie obsługi przyłączania mikroinstalacji:

 

 1. Rozliczanie przyszłego prosumenta w systemie opustowym*, przez sprzedawcę energii elektrycznej, możliwe jest pod warunkiem:
  • złożenia do OSD, w terminie do 31 marca 2022 r. włącznie, poprawnego i kompletnego zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji (dalej „zgłoszenie”),
  • zawarcia do 31 marca 2022 r. przez przyszłego prosumenta umowy na zakup, montaż lub dofinansowanie tej mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym podmiotem, który realizuje projekt w zakresie polityki spójności oraz złożenia do OSD w terminie do 31 grudnia 2023 r. włącznie, poprawnego i kompletnego zgłoszenia.
 2.  
 3. Za datę skutecznego złożenia zgłoszenia do OSD, wskazanego w pkt. I, uznaje się:
  • datę wpływu do OSD – w przypadku złożenia zgłoszenia w postaci papierowej,
  • datę rejestracji przez systemy informatyczne OSD – w przypadku złożenia zgłoszenia w postaci elektronicznej.
 4.  
 5. W przypadku, gdy zgłoszenie, o którym mowa w pkt. I, będzie niekompletne lub niepoprawne, prosument zostanie wezwany do uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli w ww. terminie prosument udzieli odpowiedzi na wezwanie, zawierającej wymagane uzupełnienia i korekty, w wyniku czego zgłoszenie będzie kompletne i poprawne, to prosument będzie mógł być rozliczany w systemie opustowym*.

 

 1. Prosument, który w terminie wskazanym w wezwaniu o którym mowa w pkt III nie złoży kompletnego i poprawnego zgłoszenia, z uwzględnieniem wymaganych uzupełenień i korekt, straci możliwość skorzystania z systemu opustowego* i będzie rozliczany w systemie net-biling**.

 

 1. Modernizacja mikroinstalacji przyłączonej do sieci OSD, a w szczególności zmiana mocy mikroinstalacji (maksymalnie do mocy 50 kW), nie wpływa na zmianę sposobu rozliczania.

 

 1. Prosument ma obowiązek poinformować OSD, w formie zgłoszenia, o zmianie mocy zainstalowanej mikroinstalacji (maksymalnie do mocy przyłączeniowej obiektu) w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.

 

* system opustowy – system rozliczeń prosumentów polegający na bezgotówkowym  rozliczeniu ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez prosumenta energii odnawialnej wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:

 

 • większej niż 10 kW –  w stosunku ilościowym 1 do 0,7;
 • nie większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,8.

 

** system net-biling – system rozliczeń prosumentów polegający na rozliczeniu wartości (nie ilości) energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej przez prosumenta energii odnawialnej wobec wartości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne. Wartość energii wprowadzonej do sieci ustalana jest na podstawie rynkowych cen energii, a wartość energii pobranej z sieci na podstawie ceny sprzedaży energii przez sprzedawcę dla tego prosumenta.

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }