Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Komunikat ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – 06.04.2022 r.

ENEA Operator Sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – wersja 2.3. („IRiESD”), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4321-60(5)/2013/KSm z dnia 16 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami.

 

Planowane do wprowadzenia zmiany obejmują w szczególności:

 

1)    zmianę minimalnego okresu przewidzianego na konsultacje zmian IRiESD (z dotychczasowych 14 dni na jeden miesiąc);

 

2)  aktualizację postanowień IRiESD w zakresie dotyczącym magazynów energii elektrycznej, w tym wprowadzenie zapisów o rejestrze magazynów energii elektrycznej oraz wymagań technicznych dla magazynów energii elektrycznej;

 

3)    wprowadzenie zapisów dotyczących instalowania liczników zdalnego odczytu zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, m.in. w zakresie harmonogramu instalowania liczników zdalnego odczytu oraz zasad ich instalacji na wniosek odbiorcy;

 

4)    aktualizację postanowień odnoszących się procesu przyłączeniowego, w szczególności w zakresie przyłączania mikroinstalacji;

 

5)    aktualizację postanowień w zakresie ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej;

 

6)   usunięcie zapisów odnoszących się do współpracy pomiędzy ENEA Operator Sp. z o.o. a operatorami ogólnodostępnej stacji ładowania, w tym zawierania umowy o współpracy;

 

7)  wprowadzenie nowego Załącznika nr 5 do IRiESD zawierającego zakres istotnych postanowień umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawieranych ze sprzedawcami, tj. Generalnych Umów Dystrybucji („GUD”) oraz Generalnych Umów Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej („GUD-k”);

 

8)   usunięcie z IRiESD zapisów, w tym obecnych Załączników nr 5 i 6 do IRiESD, dotyczących Centralnego Systemu Wymiany Informacji, w związku z nałożonym w ustawie Prawo energetyczne na Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. obowiązkiem uruchomienia od 1 lipca 2024 r. Centralnego Systemu Wymiany Informacji o Rynku Energii (CSiRE);

 

Stosownie do powyższego ENEA Operator Sp. z o.o. opracowała projekt Karty aktualizacji nr 23/2022 IRiESD – wersja 1.0., który został opublikowany w dniu 6 kwietnia 2022 r. na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl.

 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r., poz. 716 ze zmianami), ENEA Operator Sp. z o.o. niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESD planowanych do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr 23/2022 IRiESD – wersja 1.0. oraz poddaje ten projekt procesowi konsultacji.

 

Karta aktualizacji nr 23/2022 IRiESD 

Formularz zgłoszeniowy – Karta aktualizacji nr 23/2022 

 

Zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag do przedstawionego projektu Karty aktualizacji nr 23/2022 IRiESD na przygotowanym wzorze formularza zgłoszeniowego. Uwagi należy zgłaszać w okresie miesiąca od daty opublikowania projektu Karty aktualizacji nr 23/2022 IRiESD, tj. do 6 maja 2022 r., w jeden z następujących sposobów:

 

  1. e-mail: instrukcja@operator.enea.pl 
  2. na adres:

 

ENEA Operator Sp. z o.o.

Departament Usług Dystrybucyjnych i Taryf

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

 

Prosimy w szczególności o nadsyłanie uwag w formie elektronicznej na podany powyżej adres e-mail.

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }