Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

Komunikat ENEA Operator sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – 27.09.2023 r.

ENEA Operator sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – wersja 2.3. („IRiESD”), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4321-60(5)/2013/KSm z dnia 16 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami.

Planowane do wprowadzenia zmiany dotyczą opublikowania w IRiESD standardowych profili zużycia energii elektrycznej na rok 2024 dla odbiorców przyłączonych do sieci ENEA Operator sp. z o.o. o mocy umownej nie większej niż 40 kW, których układy pomiarowo-rozliczeniowe nie pozwalają na rejestrację profilu zużycia energii elektrycznej.

 

Stosownie do powyższego, ENEA Operator sp. z o.o. opracowała projekt Karty aktualizacji nr 30/2023 IRiESD – wersja 1.0. oraz dokument wyjaśniający do Karty aktualizacji nr 30/2023 IRiESD (zgodnie z pkt. I.1.21. IRiESD). Dokumenty te zostały opublikowane w dniu 27 września 2023 r. na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl.

 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 9c ust. 3 pkt. 9a) lit. c) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz z § 12 ust. 4 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, ENEA Operator sp. z o.o. niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESD planowanych do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr 30/2023 IRiESD – wersja 1.0. oraz poddaje ten projekt procesowi konsultacji.

 

Zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag do przedstawionego projektu Karty aktualizacji nr 30/2023 IRiESD na przygotowanym wzorze formularza zgłoszeniowego. Uwagi należy zgłaszać w okresie miesiąca od daty opublikowania projektu Karty aktualizacji nr 30/2023 IRiESD, tj. do 27 października 2023 r. w jeden z następujących sposobów:

1.  e-mail: instrukcja@operator.enea.pl 

2.  na adres:

ENEA Operator Sp. z o.o.

Departament Usług Dystrybucyjnych i Taryf

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

Prosimy w szczególności o nadsyłanie uwag w formie elektronicznej na podany powyżej adres e-mail.

 

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }