Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ PRZY UL. BYDGOSKIEJ W WAŁCZU

ENEA Operator sp. z o.o.

Oddział Dystrybucji Poznań

Rejon Dystrybucji Wałcz

ul. Bydgoska 122 78-600 Wałcz

 

ogłasza

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ PRZY UL. BYDGOSKIEJ W WAŁCZU

1. Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego działek gruntowych nr 3820/2, 3820/16 i 3820/19 o pow. łącznej 2 922m², zabudowanych budynkiem pogotowia energetycznego o pow. użytkowej 153,53 m² oraz wiatą magazynową o pow. 126,8 m², położonych w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w miejscowości Wałcz, przy ul. Bydgoskiej 72, dla których Sąd Rejonowy w Wałczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KO1W/00013620/0, oraz 1/5 udziału w działce 3820/4 stanowiącej drogę dojazdową do działki 3820/2 dla której Sąd Rejonowy w Wałczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KO1W/00026911/1.

 

Nieruchomości położone są przy ul. Bydgoskiej, są uzbrojone i ogrodzone stalowym ogrodzeniem z wjazdami. Zagospodarowanie uzupełniają sieci podziemne i nadziemne oraz drzewa i krzewy ozdobne. Chodniki wykonane z płyt betonowych, utwardzone miejsca parkingowe. Budynek użytkowy, przedwojenny, trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, murowany z cegły ceramicznej, fundamenty betonowe. Wiata magazynowa z garażami, fundamenty wykonane z cegły, konstrukcja stalowa. Dodatkowe pomieszczenia gospodarcze na posesji wykonane w konstrukcji żelbetowej. 

 

2. Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt. 1 wynosi 395 370,00 zł netto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych  00/100). Cena nieruchomości podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

3. Nieruchomość opisana w pkt. 1 będąca przedmiotem ogłoszenia będzie można obejrzeć w dniu 14.09.2022 r. w godzinach od 11.00 do 13.00.

 

4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie ENEA Operator sp. z o.o. Oddział Poznań Rejon Dystrybucji Wałcz ul. Bydgoska 122, sala konferencyjna nr 19 w dniu 29.09.2022 r. o godzinie 11.00.

 

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które:

a. wpłacą wadium w wysokości 19 800,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych 00/100) w terminie do 23.09.2022 r. na rachunek wadialny ENEA Operator w banku PKO BP nr 31 1020 1026 0000 1202 0238 9773 z adnotacją „Wadium do przetargu w dniu 29.09.2022 r. na zbycie nieruchomości, położonej przy ul. Bydgoskiej w Wałczu”. Za datę wpłaty uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na powyższy rachunek,

b. przedstawią w dniu przetargu przed Komisją podpisane Oświadczenie o zapoznaniu się ze Szczegółowymi Warunkami Przetargu i akceptacją stanu prawnego i technicznego nieruchomości bez zastrzeżeń oraz zapoznaniu się z Obowiązkiem informacyjnym (RODO). Szczegółowe Warunki Przetargu, Wzór Oświadczenia, Obowiązek informacyjny (RODO) udostępnione są do pobrania na stronie: https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/ogloszenia

 

6. Przetarg odbędzie się w formie licytacji. Wywołując licytację Przewodniczący Komisji Przetargowej poda do wiadomości przedmiot przetargu, jego cenę wywoławczą oraz wysokość postąpienia, która wyniesie 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę nabycia nieruchomości. Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamknie przetarg i udzieli przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

 

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

8. Komisja Przetargowa do 30 dni po zakończeniu przetargu ustali termin zawarcia Umowy w formie aktu notarialnego i wezwie osobę, która wygrała przetarg do stawienia się w celu zawarcia Umowy. Osoba ta będzie zobowiązana zapłacić cenę nabycia nieruchomości najpóźniej na trzy dni przed terminem zawarcia Umowy w formie aktu notarialnego i przedłożyć sprzedającemu dowód wpłaty. Nabywca, który w tym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium, o którym mowa w pkt. 5a powyżej.

 

9. Osobą wyznaczoną do kontaktu w imieniu ENEA Operator sp. z o.o. i jednocześnie odpowiedzialną za udostępnienie nieruchomości zainteresowanym udziałem w przetargu jest:

Agnieszka Jaszkowic, tel. 67 235 11 15,

e-mail: agnieszka.jaszkowic@operator.enea.pl

Dariusz Arkuszyński, tel. 67 235 11 13,                                              

e-mail: dariusz.arkuszynski@operator.enea.pl

 

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }