Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ PRZY UL. POWSTAŃCÓW W ZŁOTOWIE

ENEA Operator sp. z o.o.

Oddział Dystrybucji Poznań

Rejon Dystrybucji Wałcz

ul. Bydgoska 122 78-600 Wałcz

 

ogłasza

 

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ PRZY UL. POWSTAŃCÓW W ZŁOTOWIE

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 44, o pow. 5029 m², dla której Sąd Rejonowy w Złotowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PO1Z/00004181/1, nieruchomość położona jest województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, w miejscowości Złotów, przy ul. Powstańców, obręb 0091.

Nieruchomość jest niezabudowana, teren działki regularny w kształcie zbliżonym do prostokąta, teren z niewielkimi nierównościami. Działka nieogrodzona, porośnięta drzewami i krzewami. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego zjazdu z DW nr 188, dojazd poprzez działkę nr 40 i 47, nawierzchnia w części utwardzona.

Dla obszaru, na którym umiejscowiona jest ww. działka obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa. Nieruchomość położona jest na obszarze opatrzonym symbolem 1E oznaczającym tereny energetyki oraz IT oznaczającym tereny liniowej infrastruktury technicznej.

2. Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt. 1 wynosi 275 500,00 złnetto (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100). Cena sprzedaży nieruchomości będzie opodatkowana stawką 23% VAT.

3. Nieruchomość opisana w pkt. 1 będąca przedmiotem ogłoszenia będzie można  oglądać codziennie gdyż teren nie jest ogrodzony.

4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie ENEA Operator sp. z o.o. Oddział Poznań Rejon Dystrybucji Wałcz ul. Bydgoska 122, sala konferencyjna nr 19 w dniu 22.09.2022 r. o godzinie11.00.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które:

a. wpłacą wadium w wysokości 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) w terminie do 16.09.2022 r. na rachunek wadialny ENEA Operator w banku PKO BP nr 31 1020 1026 0000 1202 0238 9773 z adnotacją „Wadium do przetargu w dniu 22.09.2022 r. na zbycie nieruchomości, położonej przy ul. Powstańców w Złotowie. Za datę wpłaty uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na powyższy rachunek,

b. przedstawią w dniu przetargu przed Komisją podpisane Oświadczenie o zapoznaniu się ze Szczegółowymi Warunkami Przetargu i akceptacją stanu prawnego i technicznego nieruchomości bez zastrzeżeń oraz zapoznaniu się z Obowiązkiem informacyjnym (RODO). Szczegółowe Warunki Przetargu, Wzór Oświadczenia, Obowiązek informacyjny (RODO) udostępnione są do pobrania na stronie:

https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/ogloszenia

6. Przetarg odbędzie się w formie licytacji. Wywołując licytację Przewodniczący Komisji Przetargowej poda do wiadomości przedmiot przetargu, jego cenę wywoławczą oraz wysokość postąpienia, która wyniesie 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100). Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę nabycia nieruchomości. Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamknie przetarg i udzieli przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. Komisja Przetargowa do 30 dni po zakończeniu przetargu ustali termin zawarcia Umowy w formie aktu notarialnego i wezwie osobę, która wygrała przetarg do stawienia się w celu zawarcia Umowy. Osoba ta będzie zobowiązana zapłacić cenę nabycia nieruchomości najpóźniej na trzy dni przed terminem zawarcia Umowy w formie aktu notarialnego i przedłożyć sprzedającemu dowód wpłaty. Nabywca, który w tym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium, o którym mowa w pkt. 5a powyżej.

9. Osobą wyznaczoną do kontaktu w imieniu ENEA Operator sp. z o.o. i jednocześnie odpowiedzialną za udostępnienie nieruchomości zainteresowanym udziałem w przetargu jest:

Agnieszka Jaszkowic, tel. 67 235 11 15,

e-mail: agnieszka.jaszkowic@operator.enea.pl

 

Dariusz Arkuszyński, tel. 67 235 11 13,

e-mail: dariusz.arkuszynski@operator.enea.pl

 

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }