Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ PRZY UL. CHOJNICKIEJ 3 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

ENEA Operator sp. z o.o.

Oddział Dystrybucji Bydgoszcz

Rejon Dystrybucji Nakło nad Notecią

ul. Nowa 41A, 89-100 Nakło nad Notecią

 

ogłasza

 

 USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ PRZY UL. CHOJNICKIEJ 3 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

 

1. Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 549/2 o pow. 0,1463 ha zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni zabudowy 131 m² oraz budynkiem transportu i łączności o powierzchni zabudowy 130 m²,  dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sępólnie Krajeńskim Sądu Rejonowego w Tucholi prowadzi księgę wieczystą KW nr BY2T/00023859/4, nieruchomość położona jest województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie sępoleńskim, w miejscowości Sępólno Krajeńskie, przy ul. Chojnickiej 3.

 

Działka gruntu nr 549/2 o prostokątnym kształcie zabudowana jest budynkiem biurowym oraz budynkiem transportu i łączności. Budynek biurowy byłego Posterunku Energetycznym Sępólno jest obiektem jednokondygnacyjnym, wykonanym w konstrukcji murowanej ze stropodachem żelbetonowym. Budynek transportu i łączności wykonany jest w konstrukcji stalowej – garaż typu blaszak w zabudowie szeregowej, pięcio-stanowiskowy, w tym jedno stanowisko na większy pojazd. Teren ogrodzony jest w całości ogrodzeniem z siatki w ramach stalowych na słupkach stalowych osadzonych w cokole betonowym. Wjazd na posesję bramą stalową jednoskrzydłową, przesuwaną z napędem. Działka jest w większości utwardzona trylinką, pozostała jej część zagospodarowana przez trawnik, chodnik, krzewy i pojedyncze drzewa.

 

2. Cena wywoławcza nieruchomości opisanych w pkt. 1 wynosi 310 700,00 zł netto (słownie: trzysta dziesięć tysięcy siedemset złotych 00/100). Cena nieruchomości podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

3. Nieruchomości opisane w pkt. 1 będące przedmiotem ogłoszenia można obejrzeć w dniu 02.08.2022 r. w godzinach 10:00-13:00.

 

4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie ENEA Operator sp. z o.o. Rejon  Dystrybucji Nakło ul. Nowa 41 a, budynek A , sala konferencyjna nr A13  w dniu 23.08.2022 r. o godzinie 10:00.

 

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które:

 

a. wpłacą wadium w wysokości 15 600,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100)  w terminie do 17.08.2022 r. na rachunek wadialny ENEA Operator w banku PKO BP nr 31 1020 1026 0000 1202 0238 9773 z adnotacją „Wadium do przetargu w dniu 23.08.2022 r. na zbycie nieruchomości, położonej przy ul. Chojnickiej 3, w Sępólnie Krajeńskim. Za datę wpłaty uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na powyższy rachunek,

 

b. przedstawią w dniu przetargu przed Komisją podpisane Oświadczenie o zapoznaniu się ze Szczegółowymi Warunkami Przetargu i akceptacją stanu prawnego i technicznego nieruchomości bez zastrzeżeń oraz zapoznaniu się z Obowiązkiem informacyjnym (RODO). Szczegółowe Warunki Przetargu, Wzór Oświadczenia, Obowiązek informacyjny (RODO) udostępnione są do pobrania na stronie https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/ogloszenia

 

6. Przetarg odbędzie się w formie licytacji. Wywołując licytację Przewodniczący Komisji Przetargowej poda do wiadomości przedmiot przetargu, jego cenę wywoławczą oraz wysokość postąpienia, które wyniesie    3200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100). Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę nabycia nieruchomości. Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamknie przetarg i udzieli przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

 

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

8. Komisja Przetargowa do 30 dni po zakończeniu przetargu ustali termin zawarcia Umowy w formie aktu notarialnego i wezwie osobę, która wygrała przetarg do stawienia się w celu zawarcia Umowy. Osoba ta będzie zobowiązana zapłacić cenę nabycia nieruchomości najpóźniej na trzy dni przed terminem zawarcia Umowy w formie aktu notarialnego i przedłożyć sprzedającemu dowód wpłaty. Nabywca, który w tym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium, o którym mowa w pkt. 5a powyżej.

 

9. Osobą wyznaczoną do kontaktu w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o. i jednocześnie odpowiedzialną za udostępnienie nieruchomości zainteresowanym udziałem w przetargu jest:

 

Mirosława Gill, tel. 52 313 20 40, e-mail: miroslawa.gill@operator.enea.pl,

Piotr Łoś, tel. 52 313 20 12, e-mail: piotr.los@operator.enea.pl.

 

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }