Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991
ul.pdf-ul { list-style: none; } li.pdf-li { padding-left: 1.3em; }

Teczka prasowa

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ POŁOŻONEJ PRZY UL. LIPOWEJ 38 W M. WOLSZTYN

ENEA Operator sp. z o.o.

Oddział Dystrybucji Zielona Góra

Rejon Dystrybucji Wolsztyn

ul. Przemysłowa 3; 64-200 Wolsztyn

 

ogłasza

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ POŁOŻONEJ

PRZY UL. LIPOWEJ 38 W M. WOLSZTYN

 

1)     Przedmiotem przetargu jest prawo własności lokalu nr 5  o powierzchni użytkowej 72 m² w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zabudowie wolnostojącej. Lokal posiada osobne wejście, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju.  Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 49,1 m²,  1 garaż o powierzchni użytkowej 19,0 m²,  2 garaż o powierzchni użytkowej 19,6 m² z kanałem, wiata garażowa o powierzchni użytkowej 58,8 m². Dla  nieruchomości Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PO1E/00058405/3.     Z przedmiotowym lokalem związany jest udział  w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej dz. nr 758/10, udział wynoszący 35/100.  Nieruchomość położona jest województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, w miejscowości Wolsztyn, przy ul. Lipowej 38.

 

Budynek wielorodzinny w którym znajduje się lokal nr 5 to budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej, kryty jest dachem czterospadowym o konstrukcji drewnianej. Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych + strych, podpiwniczony.  

 

Budynek obu garaży to wolnostojący budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej, kryty dachem płaskim, nieogrzewany.

 

Dnia 31.05.2023r. dla lokalu nr 5 zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, w którym zostały określone poniższe wskaźniki:

- Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową: EU=127,77 kWh/(m² · rok);

- Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową: EK = 149,89 kWh/(m² · rok);

- Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną: EP = 449,368 kWh/ (m² · rok);

- Jednostkowa wielkość emisji CO2: ECO2 = 0,05 t CO2/ (m² · rok);

- Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową: UOZE = 0,00%

 

2)    Cena wywoławcza nieruchomości opisanych w pkt. 1 wynosi 243 200,00 zł netto (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych 00/100). Cena nieruchomości podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

3)   Nieruchomości opisane w pkt 1. będące przedmiotem ogłoszenia można obejrzeć w dniu 04.08.2023 r. w godzinach 10:00-13:00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu  oględzin tel. 68 373 63 20 lub 68 373 63 10.

 

4)   Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie ENEA Operator sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Zielona Góra,  Rejon Dystrybucji Wolsztyn ul. Przemysłowa 3, sala konferencyjna nr 21 w dniu 29.08.2023 r. o godzinie 11:00.

 

5)     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które:

a)    wpłacą wadium w wysokości 12 200,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście złotych 00/100) w terminie do 24.08.2023 r. na rachunek wadialny ENEA Operator sp. z o.o. w banku PKO BP nr 31 1020 1026 0000 1202 0238 9773 z adnotacją „Wadium do przetargu w dniu 29.08.2023r. na zbycie nieruchomości lokalowej nr 5, położonej przy ul. Lipowej 38 w m. Wolsztyn”. Za datę wpłaty uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na powyższy rachunek.

b)    przedstawią w dniu przetargu przed Komisją Przetargową podpisane Oświadczenie o zapoznaniu się ze Szczegółowymi Warunkami Przetargu oraz akceptacją stanu prawnego i technicznego nieruchomości bez zastrzeżeń oraz Obowiązkiem informacyjnym (RODO). Szczegółowe Warunki Przetargu, Wzór Oświadczenia i Obowiązek informacyjny (RODO) udostępnione  są do pobrania na stronie:

 https://www.operator.enea.pl/ospolce/teczka-prasowa/ogloszenia/lista/.

 

6)     Przetarg odbędzie się w formie licytacji. Wywołując licytację Przewodniczący Komisji Przetargowej poda do wiadomości przedmiot przetargu, jego cenę wywoławczą oraz wysokość postąpienia, która wyniesie 2 450,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100). Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę nabycia nieruchomości. Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamknie przetarg i udzieli przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

 

7)     Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

8)  Komisja Przetargowa do 45 dni po zakończeniu przetargu ustali termin zawarcia Umowy w formie aktu notarialnego i wezwie osobę, która wygrała przetarg do stawienia się  celem zawarcia Umowy. Osoba ta będzie zobowiązana zapłacić cenę nabycia nieruchomości najpóźniej na trzy dni przed terminem zawarcia Umowy w formie aktu notarialnego i przedłożyć sprzedającemu dowód wpłaty. Nabywca, który w tym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z  przybicia oraz wadium, o którym mowa w pkt. 5a powyżej.

 

9) Osobami wyznaczonymi do kontaktu w imieniu ENEA Operator sp. z o.o. i jednocześnie odpowiedzialnymi za udostępnienie nieruchomości zainteresowanym udziałem w przetargu są:

 

Małgorzata Orzeszko, tel. 68 373 63 20,

e-mail: malgorzata.orzeszko@operator.enea.pl,

Beata Kubacka-Tomys, tel. 68 373 63 10,

e-mail:beata.kubacka@operator.enea.pl.

 

Podziel się na:

zobacz także

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }