Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności
Infolinia 61 850 40 00
Pogotowie energetyczne 991

Przebudowa linii 110 kV relacji Recław - Kamień Pomorski w celu odbioru energii ze źródeł odnawialnych

2012-08-06

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

W dniu 15 września 2011 r. Enea Operator Sp. z o.o. podpisała z SAG ELBUD Gdańsk Holding S.A. umowę na wykonanie przedmiotowej inwestycji, a w dniu 6 czerwca 2012 r. ENEA Operator Sp. z o.o. podpisała umowę z Ministrem Gospodarki na dofinansowanie jej ze środków Funduszu Spójności. 

 

Projekt jest jednym z kilku zadań mających na celu przygotowanie sieci przesyłowej 110 kV Enea Operator Sp. z o.o. do odbioru tzw. Zielonej energii elektrycznej wytwarzanej przez Elektrownię Wiatrową „Śniatowo”. Przebudowa linii relacji Recław – Kamień Pomorski polegała na wybudowaniu między istniejącymi stacjami 110/15 kV nowoczesnej, dwutorowej linii wysokiego napięcia 110 kV, której jeden tor umożliwi wyprowadzenie pełnej mocy wygenerowanej przez Elektrownię Wiatrową  „Śniatowo”. Trasa nowej linii pokrywa się z trasą starej, wyeksploatowanej, jednotorowej linii i nie spowoduje żadnych zmian, z punktu widzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zachowa dotychczasowe warunki środowiskowe.

 

W technologii budowy linii wykorzystano słupy stalowe, rurowe. Wpłynie to na poprawę oddziaływania linii na środowisko naturalne, co jest szczególnie istotne,  gdyż znaczna część trasy linii biegnie przez obszary Natura 2000. W tym zakresie inwestycja była prowadzona pod szczególnym nadzorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Inwestycja została zrealizowana w planowanym terminie i ostatecznie linia została oddania do użytku w sierpniu 2012 r.

Finansowanie inwestycji 

Środki na sfinansowanie inwestycji pochodzą z funduszu celowego Enea Operator S.A. oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura  energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna,  Działanie 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi: 36 586 811,62 zł.
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi: 1 949 629,35 zł.

2012-06-18

 

Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin informuje o realizacji Projektu


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójnościw ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

Produkcja energii w Polsce nadal oparta jest na tradycyjnych źródłach energii takich jak węgiel kamienny i brunatny. Jednakże wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnianych oraz problem nadmiernej emisji dwutlenku węgla powodują, że rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii („OZE”). W ostatnich latach wzrosła w Polsce świadomość szkód środowiskowych spowodowanych przez energię konwencjonalną, a członkostwo w Unii Europejskiej stworzyło dodatkowy impuls do restrukturyzacji polskiego sektora energetycznego. W konsekwencji, pojęcie odnawialnych źródeł energii, czyli energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz pozyskiwanej z biomasy zyskuje uznanie w polskiej polityce energetycznej i strategii ochrony środowiska.

 

Rozwój OZE jest jednym z priorytetów wymienionych w dokumencie Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku. Dokument ten to strategia państwa, która ma przygotować rozwiązania wychodzące naprzeciw wyzwaniom polskiej energetyki i został on przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. Przewiduje on mechanizmy, które mają zachęcać do rozwoju odnawialnych źródeł energii.

 

Zgodnie z nowymi celami Unii Europejskiej określonymi w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, do 2020 r. Polska powinna osiągnąć 15% udział energii elektrycznej z OZE w zużyciu energii elektrycznej brutto. W ramach działania 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych, priorytet IX PO Infrastruktura i Środowisko Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna realizowane są działania związane z budową oraz modernizacją sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin, zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne oraz późniejszymi rozporządzeniami, na wniosek klienta realizuje warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Elektrowni Wiatrowej „Śniatowo” zlokalizowanej w rejonie miejscowości Śniatowo, gmina Kamień Pomorski.

 

Niniejszy projekt jest jednym z kilku zadań mających na celu przygotowanie sieci przesyłowej 110 kV Enea Operator Sp. z o.o. do odbioru energii elektrycznej wytwarzanej przez Elektrownię Wiatrową „Śniatowo”. Inwestycja prowadzona jest na podstawie Decyzji nr 432/2010 z dn.21 lipca 2010r. wydanej przez Starostę Kamieńskiego oraz Decyzji nr 43/Z/2010 z dnia 09 września 2010r. wydanej przez Wojewodę Zachodnio-Pomorskiego.

W dniu 15 września 2011r. Enea Operator Sp. z o.o. podpisała z SAG ELBUD Gdańsk Holding S.A. umowę na wykonanie przedmiotowej inwestycji a w dniu 6 czerwca 2012r. ENEA Operator Sp. z o.o. podpisała umowę z Ministrem Gospodarki na dofinansowanie jej ze środków Europejskiego Funduszu Spójności. 

 

Przebudowa linii relacji Recław – Kamień Pomorski polega na wybudowaniu między istniejącymi stacjami 110/15 kV nowoczesnej dwutorowej linii wysokiego napięcia 110 kV, której jeden tor umożliwi wyprowadzenie pełnej mocy wygenerowanej przez Elektrownię Wiatrową „Śniatowo”.  Trasa nowej linii pokrywa się z trasą starej, wyeksploatowanej jednotorowej linii i nie spowoduje żadnych zmian z punktu widzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zachowa dotychczasowe warunki środowiskowe.

 

W technologii budowy linii wykorzystane zostaną słupy stalowe, rurowe. Wpłynie to na poprawę oddziaływania linii na środowisko naturalne, co jest szczególnie istotne, gdyż znaczna część trasy linii biegnie przez obszary Natura 2000. W dniu 16.03.2010r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. W procesie projektowania nowej linii udało się zmniejszyć ilość słupów z 84 do 72.

Dane techniczne linii:

  • napięcie robocze - 110 kV
  • całkowita długość – 17,1 km    
  • słupy – SEE ML (wysokość 29-37,2 m)
  • przewody robocze - AFL-6 240 mm²
  • przewody odgromowe - OPGW-ASLHrD
  • przewód światłowodowy – ADSS-XoTktd
  • izolacja - kompozytowa
  • fundamenty - palowe

Planowany termin oddania linii do użytku: III kw. 2012 r.

Finansowanie inwestycji:


Środki na sfinansowanie inwestycji pochodzić będą z funduszu celowego ENEA Operator S.A. oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.6. Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych.


Całkowita wartość Projektu wynosi: 36 586 811,62 zł.
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi: 1 949 629,35 zł.

.pimcore_block_buttons{ height: fit-content }